ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวศิโสภิณ  คงทน
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit307