ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงกลึง

ชื่อเรื่องปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงกลึง
ชื่อผู้แต่งน.ส.สุดาทิพย์ พิทักษ์สกุลถาวร
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit184