ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ

ชื่อเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อผู้แต่งพนิดา อิ่มพรมราช
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit234