บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา JD Centralศุภิสรา อ่อนเลิศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564436
222สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานครนายภูมิ โกศลศิริสุขกุลวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561435
223ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวพิมพร จิตรอาจวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563434
224คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562434
225ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จังหวัดพะเยานางสาวเกวรินทร์ เมืองมูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561433
226ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพนายเอกพงษ์ ศรีรัตนพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562431
227ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางธนภร  สิทธิรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561431
228ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่นางสาวเบญจวรรณ ธงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562428
229ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวฉันทนา ทับเงินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562427
230ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำประปาที่เข้ารับบริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมนายสุเมธ อินทรหะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562427
231คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของตราสินค้าบริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย ๒ เค เพรส จำกัด ในจังหวัดสงขลานายชวลิต ธีระวัฒนานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561427
232ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564427
233แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายกอเฉ็ม เตาวะโตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561425
234ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรับชมภาพยนตร์ผ่านเว็บออนไลน์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภาจรี  ใจห้าววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561425
235ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัดนางสาวกนกรัตน์  เพชรแก้วนาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561425
236ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวอัญชลี จักกุรัตน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561424
237ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561424
238ทัศนคติของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่มีต่อกรมสรรพากรนางสาวพนิดา ไชยกาลวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562424
239ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้เก่าแปรรูปในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวธัญลักษณ์ ดวงคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561423
240การบริหารจัดการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงณฐพงศ์ นิเวศน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564423