บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221การเปรียบเทียบระบบการบริจาคในรูปแบบกระดาษกับ E-Donation เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนายมานัส ตัญญาภักดิ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562417
222วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่ม Generation Y เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนาภรณ์ ศรีวิเศษวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561416
223คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562416
224การบริหารจัดการในองค์กรที่ส่งผลกระทบกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลที่ทำงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชาติมนตรีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562413
225ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางธนภร  สิทธิรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561413
226ทัศนคติของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่มีต่อกรมสรรพากรนางสาวพนิดา ไชยกาลวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562411
227คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของตราสินค้าบริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย ๒ เค เพรส จำกัด ในจังหวัดสงขลานายชวลิต ธีระวัฒนานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561410
228ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวพิมพร จิตรอาจวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563410
229ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัดนางสาวกนกรัตน์  เพชรแก้วนาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561410
230ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561409
231ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไม้เก่าแปรรูปในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวธัญลักษณ์ ดวงคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561409
232แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายกอเฉ็ม เตาวะโตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561408
233ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-eleven ในจังหวัดราชบุรีวิฆเนศ ศรีโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564408
234ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวอัญชลี จักกุรัตน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561407
235ผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางนางสาวณัฐกานต์ เกื้อทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561407
236ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเนตรนภา ทะสาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563406
237ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกรับชมภาพยนตร์ผ่านเว็บออนไลน์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภาจรี  ใจห้าววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561404
238การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนางสาวชลนที จันทโชติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563404
239คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563404
240ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพนายเอกพงษ์ ศรีรัตนพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562403