บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361แนวทางการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงต่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนนายศุภฤกษ์ เอกอัจฉริยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561514
362ปัจจัยลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนางสาวอุทุมพร มะโนคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562496
363ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายคอลิด หวังกุหลำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563318
364ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยนางสาวอาภาวรรณ ทองมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561411
365แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นางสาวกศิณ์นันท์ น้อยหมอวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562323
366ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านอำนาจเซอร์วิสนางสาววรดา คันธฬิกาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563251
367แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามวิถีชุมชนของโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายรชต ลิขิตธรรมวาณิชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561298
368การศึกษากระบวนการเรียนรู้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) เพื่อจัดการระบบบัญชีในองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวกนกพรรณ อินคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562297
369ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนขนาดใหญ่นางประภัสสร ม่วงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563250
370การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายอภิวัฒน์ คณะสุวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561309
371การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป (Practitioner level) ณ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนางสาวนาฏยา อ่อนแย้มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562234
372คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวรัตตา ชาญสาครวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563251
373การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด ๕ ที่ ๔ วัดนายธีรพล ไชยณรงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561274
374การศึกษารูปแบบองค์กรแห่งความสุขภาครัฐ กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑นางสาวสธนา สำนักวังชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562340
375ความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟคานหลาว ฮิลล์นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563271
376แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนายฮากีมี เบญจสมิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561391
377การศึกษารูปแบบของธุรกิจเสื้อผ้าสตรีบิ๊กไซส์ ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรนางสาวสาวิตรี คำประไพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562259
378ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในงาน กรณีศึกษา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการ ที่ 5นางสาวสุภาพร ตันสกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563306
379การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสนางสาวมัสศิตา เต็งจิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561377
380การศึกษารูปแบบการตลาดบริการของร้านกาแฟในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาววรรณนภา ติระกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562235