บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
441ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายไพบูลย์ เกียรติบันลือวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563213
442ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรภายในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานอัยการภาค 3 ที่มีประสิทธิภาพฐิติมาภรณ์ เพ็ชรชัยมงคลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563216
443ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการใช้จ่ายทางโปรแกรมสำเร็จรูปเป๋าตัง ที่มีประสิทธิผล ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากาญจนา ปลอดกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563249
444ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง แทน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมานันทกา สุจริยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563292
445ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวิทวัส กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563223
446ทัศนคติของประชาชนวัยทำงานที่มีต่อนโยบายภาครัฐในการทำงานที่บ้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาสุทธิกานต์ สันติธรรมพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563215
447พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่กำหนดพลังงานแคลลอรี่ในการลดน้ำหนักที่มี ประสิทธิภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลนางสาวรุ้งพรรณ ไทยเขียววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561341
448ทัศนคติของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป “เป๋าตังค์” ที่มีประสิทธิผลในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาดิถินันท์ธร ธูปเทียนทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563241
449การศึกษาความประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการกลับมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบรรพชีวิน “อุทยานธรณีโคราช ( Khorat Geopark)” จังหวัดนครราชสีมานางสาวสุชญา จันทร์แสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561475
450การจัดการระบบการชำระเงินดิจิทัล ผ่านช่องทาง Quick Response ( QR Code )ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างมีประสิทธิผล ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาศรินทร จันทร์พวกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563391
451ทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการมาออกกำลังกายของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในจังหวัดนครราชสีมานายชัยภัค ทักขินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561260
452การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลกันยาวีร์ แก้วอาษาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563413
453การอนุรักษ์วิธีการส่งเสริมการทอผ้าไหมตีนแดงที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิผลนางสาวณัฐริกา สว่างศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561305
454การบริการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงาน ของบริษัทเงินติดล้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอารัมช์ ทองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563284
455รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิผลในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมานางสาวอารีรัตน์ พรหมนิลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561651
456ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการช้อปดีมีคืน ที่มีประสิทธิภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาธัญลักษณ์ จินดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563269
457การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนด้านความปลอดภัยในการให้บริการระหว่างแกร็บแท็กซี่กับแท็กซี่สุวรรณภูมิ ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมินางสาวจิตรวลี บูรณปรีชาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561338
458การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางสละโสด” ของรัฐบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจินทภา หลวงประสารวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563292
459ทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมานางภิรมณ์ แจ้งไธสงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561449
460ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจุฬาวดี กรองมะเริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563215