บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครกมลชนก เกตุรักษาวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565116
42ทัศนคติที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากมลชนก ทองบัวศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563229
43การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความเชื่อมั่นในระบบเวิร์คเพลส (WORK PLACE) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกรณิศ รงค์จันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563192
44การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลกันยาวีร์ แก้วอาษาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563398
45ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการใช้จ่ายทางโปรแกรมสำเร็จรูปเป๋าตัง ที่มีประสิทธิผล ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากาญจนา ปลอดกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563239
46การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กานต์สินี มูลดีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563301
47คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่คนึงนุช สุริยะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564403
48ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องจักสานไม้ไผ่ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดมุกดาหารจ.อ.(ญ)ผการัตน์ ดีดวงพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563207
49ความสำเร็จในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความภักดีของข้าราชการราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จรัล นามวิริยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563219
50คุณภาพการให้บริการในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการรับบริการของญาติผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดลำพูนจรัล ยศชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563601
51ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจริยา เบ้าหล่อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563557
52กลยุทธ์การให้บริการแบบองค์รวมของสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจักรพงศ์ เพ็ญเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563439
53ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดราชบุรีจามิกร พรมจันทาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
54การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางสละโสด” ของรัฐบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจินทภา หลวงประสารวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563278
55ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจุฬาวดี กรองมะเริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563206
56ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวป่าต้นน้าบ้านน้ำราดจ่าสิบตรีหญิงมัณฑณา เรืองทองเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561251
57กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-cost averaging Strategy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชญาพิชชา ทองใบวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)2565215
58ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Freight Forwarder) กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD.ชวัลวิทย์ อินทรศักดิ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564358
59การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ในจังหวัดอำนาจเจริญชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563241
60การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เครื่องมือ KM และ E-Learning ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา พนักงานบริษัท เอไอเอส ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้า ในเขตภาคเหนือชัญญาพัทธ์ พันธุ์พิสุทธิ์ชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563249