บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บ้านในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพิชิต ท่องศิริกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563231
82ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายคมสันต์ จันตาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561540
83ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำประปาที่เข้ารับบริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมนายสุเมธ อินทรหะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562431
84ปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบัวหลวงเอ็มแบงค์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวจันทร์จิรา ศรีชูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563205
85อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนางสาวศราวดี อโนมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561334
86ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางเตือนใจ โพนสูงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562271
87ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกสิกรไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงนางสาวศุภัคกุณ ชัยฤทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563232
88วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่ม Generation Y เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวธนาภรณ์ ศรีวิเศษวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561439
89ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำนางสาวชุธิมา อยู่สุขสุวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562240
90ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดประชุมนางสาวรัชฎาภรณ์ จรเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563200
91ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561396
92คุณภาพการบริการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนนางกฤติมา เสรีรัฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562445
93พฤติกรรมและแรงจูงใจในการออมของคนวัยทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายจักรพงศ์ บริรักษ์กิจดำรงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563386
94ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนางสาวปภัสนันท์ ปรารมภ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561368
95การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายวีรวิทย์ พันธุรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562508
96ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวสุธินี หนูโหยบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563337
97ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนางสาวฐานะมาศ นันทะเดชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561360
98การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวชนิตา ชะฎาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562267
99ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวผกาภรณ์ บัวเขียววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563233
100ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวสรัญญา เทือกธรรมมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561344