บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานประจำร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนางสาวรัตนาภรณ์ บินรวดเร็ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563570
82แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดเชียงใหม่เจมใจ บุตรน้ำเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563570
83อิทธิพลของหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนและคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางสาวนุจี สมอวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561567
84ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเรวัฒน์  วิวัฒน์ปฏิภาณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561567
85"ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช" นางสาวพัชวิภักดิ์  มูลิกาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561565
86"ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา "นางสาวชวัลลักษณ์ ด้วงศรีทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561565
87ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบบริหารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานครนายประกาศ กุรุงวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561564
88ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีธัช ชินวงศ์อมรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564562
89กลยุทธ์ทาง การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักแบบแคมป์ปิ้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.คารีน่า เปี่ยมสุวรรณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563561
90การยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ KRUNGTHAI NEXT ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมานางสาวศิริวรรณ ขุนประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561558
91พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวจิราวรรณ ฐานานุกรมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561556
92ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจริยา เบ้าหล่อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563556
93"พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำที่ศูนย์บริการ Honda สาขาเทิดพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช" นางสาวดวงกมล  ทองกันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561555
94ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน)นางสาวกาญจนา เชียรเดชวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561555
95การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรณีศึกษา โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์นางสาวชนัตถ์พร คำมณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561553
96ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวจตุพร รัตนบุรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561551
97การศึกษาช่องทางการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร :กรณีศึกษาธุรกิจคอนแท็คเซ็นเตอร์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมานางสาวชฎานุช สิทธิถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561550
98ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศนางสาววันดี หอมสุคนธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256655
99การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในบทบาทมากเกินไป ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาทและความเครียดในการทำงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตกำแพงเพชรนางสาวกิ่งแก้ว ศิริกาญสกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562545
100การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวราชาวลี รุ่งโรจน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561543