บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลฌาณัฐศา จิรากุลพัชรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564835
142ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของคนทำงานใน Generation Yธนพร กงแก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565260
143ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านราคาเดียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครวุฒิชัย สารยศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565159
144ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครนพกานต์ ชัยมาลาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565204
145ปัจจัยแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของประชากร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครศุภกานต์ บัวทองคำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565169
146ทัศนคติที่ข้าราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการทำงานในระบบราชการพิมลมาศ คำย้อยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565185
147ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกนกพร เดชวัฒนานันท์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565251
148การจัดการห่วงโซ่อุปทานของพลอยอัญมณีในไทย หลังสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-19พิมพ์นารา สมศักดิ์ขจรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565268
149ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดราชบุรีจามิกร พรมจันทาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565148
150ความพึงพอใจของลูกค้าประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ลูกค้าจากทุกช่องทางขาย สำนักงานใหญ่ดลปกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565139
151แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลางณัฐพล สุวรรณเทศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565166
152แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีศึกษา : ส่วนกลางและกองงานวิทยาเขตบางนาเกวลิน เวชวิสัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565134
153ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพศราวุฒิ มิลินทวิจิตรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565117
154ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ขสมก. กรณีศึกษา : จุดรับส่งผู้โดยสารรถสาธารณะประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปณิธิ ดาเลิศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565174
155แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3สิรดนัย บุญรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565178
156ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานจากบ้าน (WFH) ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราธนภัทร พิมพ์พรรณชาติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565165
157ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1ทิพย์วรรณ จันทร์ตุ่นวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565273
158การบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ (ประเภทช่วงล่าง) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอรทัย พุทธรักษาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565346
159ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พรพรรณ รัตนดากุลวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565181
160แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรีวชิรญา ไชยณรงค์วิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565212