บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวิทวัส กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563217
142ปัจจัยความจงรักภักดีและความรักต่อตราที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากให้ลูกค้ามาใช้บริการธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวสุภารัตน์ จรรยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563218
143สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุพัชรีย์ มณีนวลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563218
144ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผักผลไม้สดของผู้บริโภค ในจังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศติยา อ่วมบุญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563218
145ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563219
146ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ช่วยการพยาบาลวรพล สุขสมบัติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563219
147ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาวพัชรินทร์ สังข์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563220
148อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อสิงห์ ในจังหวัดขอนแก่นนางสาวฝ้าย เผ่ามณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562220
149นโยบายการบริหารจัดการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนของประชาชนที่มาซื้อสินค้าในห้างโรบินสันปราจีนบุรีนางสาวสุมาลี ฤทธิ์ไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562220
150พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังผลกระทบ COVId-19 (โควิด-19)ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวรัชณู มุสิกะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563220
151ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4PS ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Netflix ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเกษวรา เทพรินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563221
152ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563221
153ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน At Loft Café จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวพิราณันท์ รัตนกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563222
154ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา สีนุ้ยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563222
155ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการราชทัณฑ์ สังกัดเรือนจำ จังหวัดพังงานายสันติสุข จัทร์เชาว์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563222
156พฤติกรรมการซื้อและการรับรู้ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย(NPA) ของลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่นางสาวจรีรัตน์ หิรัญพันธุ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563223
157ความสำเร็จในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความภักดีของข้าราชการราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จรัล นามวิริยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563223
158พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนายภาสกร เก่งสามสมุทรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562223
159ความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานางสาวนีรนุช รักทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563224
160ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของคนไทยยุคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนัดดา จันทะเสนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563224