บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.สุมนนาถ มาทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563174
142ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563175
143ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความจงรักภักดีของผู้รับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหาดใหญ่นางทิพพ์รดา จาริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563175
144พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังผลกระทบ COVId-19 (โควิด-19)ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวรัชณู มุสิกะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563175
145ทัศนคติของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป “เป๋าตังค์” ที่มีประสิทธิผลในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาดิถินันท์ธร ธูปเทียนทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563176
146บรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องค์กรของพนักงานเอกชนณัฐทิตา ลุงเฮืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563176
147ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของช่างภาพที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราวิชญ์ พรหมณาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563176
148ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.สุนิสา โคจีจุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563176
149การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ในจังหวัดอำนาจเจริญชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563177
150ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563178
151ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการราชทัณฑ์ สังกัดเรือนจำ จังหวัดพังงานายสันติสุข จัทร์เชาว์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563178
152การศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐธิดา ร่มแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563179
153ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเสาวณีย์ แก้วพลอยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563179
154อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563179
155ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญศุภวรรณ ห้องสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563179
156การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563180
157ศึกษากระบวนการวางแผนทางการเงินของข้าราชการสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปีนายสุทธิรัตน์ วงศ์ศรีโรจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563180
158การศึกษาการเพิ่มแนวทางประสิทธิภาพผู้รับเหมาก่อสร้างใน จังหวัดชุมพรนางสาวนภสร ช่วยคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563180
159ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน สังกัดธนาคาร ออมสิน ภาค18นางสาวรุ่งฟ้า จันทรแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563181
160ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคสุรากลั่น ชุมชนในเขตจังหวัดสุโขทัยนางสาวศิริลักษณ์ ศรีเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563181