บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของคนไทยยุคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนัดดา จันทะเสนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563181
162ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บ้านในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพิชิต ท่องศิริกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563182
163ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563182
164ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินค้าปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563182
165ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ์วงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563183
166ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน Styleyou Sticker Lineนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563183
167การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมโชค เกษรบัววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563183
168ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านตลาดออนไลน์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.อธิษา หอมประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563183
169พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยการซื้อสินค้าบริโภคหลังการแพร่ระบาดของโควิท 19นางสาวจุฑาทิพย์ ขุนทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563183
170แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลานางสาวแกมกานต์ พิทักษ์ธรรมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563183
171ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของร้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคนางสาวปรมัตถ์ คงแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563184
172ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศนายจาตุรงค์ สืบสำราญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563184
173ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในโรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย : กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวศุภนิดา ค้นหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563184
174ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน ภายใต้สถานการณ์ New Normal ของประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเอลิยา เพชรรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563185
175ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกสิกรไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงนางสาวศุภัคกุณ ชัยฤทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563185
176อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อสิงห์ ในจังหวัดขอนแก่นนางสาวฝ้าย เผ่ามณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562185
177ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนายศุภชัย พลวิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563185
178การบริการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงาน ของบริษัทเงินติดล้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอารัมช์ ทองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563185
179ปัจจัยค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1นางสาวจุฑาธิป ปะละตุ่นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563185
180การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563185