บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางเตือนใจ โพนสูงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562197
242ความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในปี2564 ของประชาชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีนางสาววรารัตน์ รัตนผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563120
243ความคาดหวังต่อแรงจูงใจในการทำงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561437
244ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มาใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นนางสาวสุมารินทร์ จันทะคำภาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562204
245ความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลานางสาวนีรนุช รักทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563119
246ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป นายวรสันต์  จันทร์เสถียรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561214
247ความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ที่มีต่อร้านไม้ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่นางสาวประถมาภรณ์ เวียงนาควิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562279
248ความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นางสาวธัญนันท์ ทองกลางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562245
249ความจงรักภักดีต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รุ่น iPhone ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางสาววันทนีย์ พรมขัดดุกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562232
250ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัดนางสาวกรวิภา ทะจีนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561344
251ความตั้งใจใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของบริษัทเอกชนนายนิเฮง จันทร์วิเศษวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562246
252ความต้องการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นตามช่วงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายสุชาติ ใจจางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563109
253ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารของบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)นางสาวภาวนา เงินเมืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563115
254ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนางสาวปภัสนันท์ ปรารมภ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561275
255ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561770
256ความพึงพอใจการใช้บริการเรือโดยสารซีทรานเฟอร์รี่ ในเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย นางสาวศุภลักษณ์  พรหมคีรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561242
257ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังนางสาวนภสร จันทจิตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562301
258ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีนางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561345
259ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จังหวัดพะเยานางสาวเกวรินทร์ เมืองมูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561341
260ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาธนาธิป พรมไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563180