บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401คุณภาพชีวิตการทำงานและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือศิริวรรณ กันธาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563260
402คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563418
403คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นางสาวอาจารี  บุญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561294
404คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนางสาวทิพย์จุฑา ผลเดชไพบูลย์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561739
405คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนางสาววาสนา ม่วงหลำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561483
406คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562434
407คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บุคลากร กรมสุขภาพจิต หน่วยงานส่วนกลางธนาภรณ์ ทับทิมทองวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565299
408คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตสินค้านวัตกรรมเคมีก่อสร้างในประเทศไทยนางสาวอารยา คำบุญวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256633
409คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เดอะรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ตรีชฎา หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563314
410คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา: สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูลนายดานิยาน ดาแลหมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563325
411คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่คนึงนุช สุริยะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564402
412คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบุรินทร์  แพรกสงฆ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561476
413คุณลักษณะของงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนางสาวสุนิสา หวังอ้อมกลางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561385
414คุณลักษณะงานและความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากร สังกัดภาค 12นางสาวปานไพลิน เทพช่วยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563270
415งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อแพคเกจเกมออนไลน์นายวิชชา อุ่มบางตลาดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601773
416ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีการประปานครหลวงนางสาวลักษณ์มนล์ สุวรรณแสนวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611383
417ทัศนคติ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิคนางสาวอรวรรยา พันธุลาภวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562515
418ทัศนคติการบริโภคปลาดิบของคนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายวรเมธ อุปการวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561338
419ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายกฤษฎา วาลย์มนตรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561304
420ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนางสาวชลธิชา ชัยยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561285