บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความเชื่อมั่นในตราสินค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลานางสาวนิธินันท์ ทองสมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561565
222การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวฐิตานันท์ มาลาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562296
223ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน ภายใต้สถานการณ์ New Normal ของประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเอลิยา เพชรรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563215
224ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับกระบวนการตัดสินใจชำระสินค้าด้วย QR code ผ่าน Mymo pay ธนาคารออมสิน สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุงนางสาวกนกวรรณ ปานเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561514
225ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดอินสตา- แกรมไลฟ์ (INSTAGRAM LIVE) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นนายศรัณยู ชินสนธิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562281
226ปัจจัยความจงรักภักดีและความรักต่อตราที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากให้ลูกค้ามาใช้บริการธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวสุภารัตน์ จรรยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563185
227ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธพว. กรณีศึกษา ธพว.สาขาพัทลุงนางสาวปัญจรัตน์ หนูสิงห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561431
228ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่นางสาวเบญจวรรณ ธงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562383
229ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแก้วโปรด ของประชากรในเขต อำเภอระโนด จังหวัดสงขลานางสาววนิตา นิจพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563175
230พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวจิราวรรณ ฐานานุกรมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561478
231ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่นางสิริพร ไชยวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562337
232ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำบูดูของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานีนางสาวธนาภรณ์ หนูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563184
233"พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำที่ศูนย์บริการ Honda สาขาเทิดพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช" นางสาวดวงกมล  ทองกันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561498
234ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางนพนิตย์ วงศ์สุวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562247
235ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4PS ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Netflix ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวเกษวรา เทพรินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563194
236"ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ของประชากร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช" นางสาวรัตน์รวี  อรทัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561423
237แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในสังกัดสำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๕นางสาวจิตติมาภรณ์ ศิริวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562214
238ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน At Loft Café จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวพิราณันท์ รัตนกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563192
239ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกนกพร  สมศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561357
240แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัดนางสาวพัทธนันท์ วงศ์อินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562254