บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
481คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่นางสาวปิยมาศ ขุนวิช่วยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562333
482ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563246
483ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงรายนางปภากรณ์ พรจิตไพศาลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561363
484การบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจปล่อยสินค้าของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรในจังหวัดสงขลานางสาวขวัญสุดา บิลหรีมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561366
485แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของบริษัทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนนายสัณห์เสริม มะลิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562253
486ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563266
487ความพึงพอใจของสมาชิกสามัญในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำกัดนางสาวศุภรัตน์ กิจคมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561343
488แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดสงขลานางสาวภัทรพร ตันติวุฒิพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561344
489แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลากลาง จังหวัดขอนแก่นนางสาววิไลวรรณ ทองบุญมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562312
490ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563328
491ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อยาคุมกำเนิดของคนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายกนกกาญจน์ ผาตาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561360
492ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกสิกรไทยของประชากร ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลานางสาวปวีณา ยินเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561308
493อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อสิงห์ ในจังหวัดขอนแก่นนางสาวฝ้าย เผ่ามณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562220
494การเปิดรับต่อการตัดสินใจซื้ออาหารต่างวัฒนธรรม-กรณีศึกษาของการซื้อพริกแกงใต้ของชาวจังหวัดตากนายชาครีย์ กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563250
495ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนางแสงเดือน อ้องแสนคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561308
496ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลีชาวาตี บินมาหามะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561283
497การศึกษาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กรณีศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นนางสาววิรินิส คิ้วไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562368
498พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรในอำเภอบ้านตากก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19และหลังการเกิดวิกฤติโควิด-19นายฉัตรี กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563385
499ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เอส ซี บี อีซี่โมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดเชียงรายนางสาวกรฐิตา ยศหนักวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561356
500พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลานางสาวพิรุฬลักษณ์ ยิ้มมงคลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561353