บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของบริษัทยาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนนายสัณห์เสริม มะลิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562246
262ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563259
263ความพึงพอใจของสมาชิกสามัญในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำกัดนางสาวศุภรัตน์ กิจคมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561332
264แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดสงขลานางสาวภัทรพร ตันติวุฒิพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561334
265แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลากลาง จังหวัดขอนแก่นนางสาววิไลวรรณ ทองบุญมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562305
266ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563315
267ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อยาคุมกำเนิดของคนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนายกนกกาญจน์ ผาตาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561350
268ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกสิกรไทยของประชากร ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลานางสาวปวีณา ยินเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561297
269อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อสิงห์ ในจังหวัดขอนแก่นนางสาวฝ้าย เผ่ามณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562214
270การเปิดรับต่อการตัดสินใจซื้ออาหารต่างวัฒนธรรม-กรณีศึกษาของการซื้อพริกแกงใต้ของชาวจังหวัดตากนายชาครีย์ กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563238
271ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนางแสงเดือน อ้องแสนคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561297
272ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลีชาวาตี บินมาหามะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561275
273การศึกษาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กรณีศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นนางสาววิรินิส คิ้วไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562355
274พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรในอำเภอบ้านตากก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19และหลังการเกิดวิกฤติโควิด-19นายฉัตรี กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563377
275ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เอส ซี บี อีซี่โมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดเชียงรายนางสาวกรฐิตา ยศหนักวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561344
276พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลานางสาวพิรุฬลักษณ์ ยิ้มมงคลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561341
277การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ 4G เครือข่าย AIS ในเขตจังหวัดขอนแก่นนายชิตพล โปยขุนทดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562591
278อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563209
279ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายนางสาวสุกัญญา วรวงศ์มูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561322
280แนวทางป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕นางสาวเก็จจันทร์ หนูแท้วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561271