บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรนางสาวรุ่งทิพย์ ไหลรัตนกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611152
82ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสุจิตรา โต๊ะเถื่อนวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561809
83ประสิทธิภาพการจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี) ในมุมมองของผู้ใช้บริการนางสาวนภัสสร นำประดิษฐทรัพย์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563341
84ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายธัชธรรม์ สนิธวรรณะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563411
85ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวพิมพร จิตรอาจวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563448
86งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อแพคเกจเกมออนไลน์นายวิชชา อุ่มบางตลาดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601862
87ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวภัทรานิษฐ์ ปิตินันท์พงศ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563362
88การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนางสาวพลอยชนก แสงปกวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563515
89ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคระดับมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนางสาวปาริชาต จงรุ่งเรืองไสววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563376
90ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19นายไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวัฒน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563493
91การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวยนางสาวจามรี แก้วยาศรีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563402
92ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดาเนินงานในโครงการบ้านมารวย ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวจิรวัฒ สลุงอยู่วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563309
93แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการแม็กซ์แวลู ซูปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณภัค สงวนรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563308
94ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจพักอาศัยในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานครนายศราวุธ สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563301
95คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562444
96ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครนายสุภิชัย เพียรสาระวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563466
97ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวธมลวรรณ ดุลจำนงค์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562405
98ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานประจำร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครนางสาวรัตนาภรณ์ บินรวดเร็ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563593
99การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดนางสาวศิริพร สิมโรงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562551
100การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดนางสาวนารีรัตน์ เถื่อนคุ้มวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563698