บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชนายนพดล เกิดวันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563140
122ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ตว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563141
123ศึกษากระบวนการวางแผนทางการเงินของข้าราชการสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปีนายสุทธิรัตน์ วงศ์ศรีโรจน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563141
124ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563141
125ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาสุธิษา เพ็งศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563141
126ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในเขตภาคเหนือตอนล่างนางสาวอัจฉรา อิ่มอ่วมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563141
127การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุโขทัยนางสาวนพรัตน์ สอนง่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563141
128ทัศนคติและการรับรู้การบริโภคกาแฟแบบ Slow Bar ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563141
129ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา: ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาคบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นายชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563142
130ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563142
131การบริการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงาน ของบริษัทเงินติดล้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอารัมช์ ทองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563142
132การปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม เฉพาะการให้บริการจุดตู้แดง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีร.ต.อ.ธนิต พวงเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563142
133การศึกษาการเพิ่มแนวทางประสิทธิภาพผู้รับเหมาก่อสร้างใน จังหวัดชุมพรนางสาวนภสร ช่วยคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563142
134ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา หลีหาดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563143
135ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนกรีตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอำนาจเจริญวรัดดา ชัยอมฤตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563143
136ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญศุภวรรณ ห้องสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563143
137ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวอรพรรณ สุวรรณบูรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563144
138ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนขนาดใหญ่นางประภัสสร ม่วงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563144
139ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางสาววัลภา โปหาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563144
140ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสินใน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชอาลิสา สุวรรณถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563144