บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความจงรักภักดีของผู้รับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหาดใหญ่นางทิพพ์รดา จาริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563196
142ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาทีคาร์แคร์ จังหวัดอำนาจเจริญบัลลังค์ รากทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563196
143สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุพัชรีย์ มณีนวลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563197
144ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โมบายแบงกิ้ง แอพพลิเคชั่น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดศรีธรรมราชน.ส.เกษร สกาวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563197
145ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกนกพร เดชวัฒนานันท์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565197
146กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยาน Brand TREK ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอติคุณ กังวาฬวิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565198
147ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา: ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภูมิภาคบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นายชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563198
148ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา สีนุ้ยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563199
149ความสำเร็จในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความภักดีของข้าราชการราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จรัล นามวิริยะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563199
150ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผักผลไม้สดของผู้บริโภค ในจังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศติยา อ่วมบุญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563199
151ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ของเจ้าของกิจการนางสาว กัญญาลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563200
152อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563201
153ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำบูดูของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานีนางสาวธนาภรณ์ หนูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563202
154ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563202
155บรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องค์กรของพนักงานเอกชนณัฐทิตา ลุงเฮืองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563202
156ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่ม Gen Y ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รพีพัฒน์ สิงห์แก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563202
157ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของคนไทยยุคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนัดดา จันทะเสนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563202
158ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563203
159อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อสิงห์ ในจังหวัดขอนแก่นนางสาวฝ้าย เผ่ามณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562203
160ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินค้าปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563203