บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินค้าปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวในเขตอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563138
162ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญศุภวรรณ ห้องสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563138
163ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้ คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุก แบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.วิภาวดี ธรรมนพรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563138
164การลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.รุชดา หล้าจิวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563138
165อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563139
166การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยและเคอร์รี่เอ็กเพลส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพัทธนันท์ เอกรุ่งเรืองกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563139
167ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนางสาววิชุตา โพธิบัลลังค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563139
168ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563141
169การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อสร้างความแตกต่างในกิจกรรมทางการตลาด ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชภคมน เปาวรางค์กูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563141
170พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังผลกระทบ COVId-19 (โควิด-19)ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวรัชณู มุสิกะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563141
171ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บ้านในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพิชิต ท่องศิริกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563142
172พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภวิษย์พร ศรีลารักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563142
173"การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวธนิดา อัศวโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา25611422
174ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ์วงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563143
175ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน สังกัดธนาคาร ออมสิน ภาค18นางสาวรุ่งฟ้า จันทรแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563143
176แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสุวปรียา บุญล้ำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563143
177ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดยโสธรนางสาวนิภาพร สอนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563143
178ปัจจัยค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1นางสาวจุฑาธิป ปะละตุ่นวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563143
179ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาน.ส.วรรณธณา จินดาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563143
180การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมโชค เกษรบัววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563144