บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแก้วโปรด ของประชากรในเขต อำเภอระโนด จังหวัดสงขลานางสาววนิตา นิจพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
162ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำบูดูของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานีนางสาวธนาภรณ์ หนูทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
163ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ์วงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
164ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
165ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน Styleyou Sticker Lineนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563225
166ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิภาดา ทรวงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563225
167ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านตลาดออนไลน์ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.อธิษา หอมประสิทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563225
168คุณภาพการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐิติมา ทิพย์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563226
169ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของช่างภาพที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราวิชญ์ พรหมณาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563226
170การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัดเจษฎา มุสิงามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564226
171การศึกษาการเพิ่มแนวทางประสิทธิภาพผู้รับเหมาก่อสร้างใน จังหวัดชุมพรนางสาวนภสร ช่วยคงทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563226
172ศึกษารูปแบบการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ตว่าที่ ร.ต.(ญ) ศกลวรรณ รัตนสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563227
173ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญศุภวรรณ ห้องสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563227
174ภาวะผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวนนทพร ไชยเสนาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562228
175ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนายศุภชัย พลวิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563228
176ทัศนคติของแรงงานนอกระบบที่มีผลต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวรัชนก ยศขำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562228
177ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.สุนิสา โคจีจุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563228
178ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศนายจาตุรงค์ สืบสำราญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563229
179คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสุโขทัยนางสาวนารีนาท มั่นต่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563229
180การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563229