บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครนางสาวจุรีมาศ ไพรสุวรรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562358
302ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงนางสาวจุฑาพร รวยสำรวยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562358
303ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและการคงอยู่ของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนนางสาวจิตรลดา สุทธิตานนท์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562357
304ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ของนักท่องเที่ยวชาวไทยนางสาวเปมิกา ราชสีห์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562356
305ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอลิสา  แหละบังวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561356
306ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมนต์สวรรค์  ชูเรืองสุขวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561356
307การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผ้าทอพื้นเมือง สินค้า OTOP ในจังหวัดหนองบัวลำภูนางสาวรจนา สายอุตต๊ะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562356
308ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงรายนางสาวทิพย์วรรณ อุคหปัญญากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561354
309คุณภาพการบริการของแอปพลิเคชั่นกรุงไทยแน็ก ธนาคารกรุงไทย จังหวัดยะลานางสาวชลกนก เพ็ชรสุทธิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561354
310การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)นางสาวมัลลิกา จันทจุลวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562354
311ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดตรังนางจันทนา เอ้งฉ้วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562354
312ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐกานต์ อ่อนพันธ์วิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561353
313ผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมานางสาวฐิติมน ทอนกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561353
314การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวยนางสาวจามรี แก้วยาศรีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563353
315ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช นางสาวปัณยนันทนัช  เพชรกาญจนวัฒน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561351
316การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำงานในเขตวัฒนาและปทุมวันในกรุงเทพมหานครนางสาวนาตยา ขันคำกาศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562351
317ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการใช้บริการของ บริษัท แสงชัยการก่อสร้างและการเกษตร จำกัดพีรพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563351
318ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคารแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครอังค์วรา เหมจันทร์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564351
319ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกนกพร  สมศักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561350
320ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน พื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอลิษา  เมืองไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561350