บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีนายณัฐกานต์ ไววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562364
322การศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท บีซี คอนเนคชั่น จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวจรรยา กองสุกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561362
323ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๗นางสาวกรรณิกา พันเจาะจงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562362
324พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของชุมชนบ้านเด่นวัว อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากนางสาวปรัชญ์ลินดา จินตจิรัฏฐ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562361
325พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรในอำเภอบ้านตากก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19และหลังการเกิดวิกฤติโควิด-19นายฉัตรี กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563361
326การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลานางจันทิรา สุขศิวานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561361
327ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายธัชธรรม์ สนิธวรรณะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563361
328การจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวประดับพร เจริญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561360
329"การสร้างความจงรักภักดี ด้านการบริการ ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา"นางสาวประภาพร ศรีขวัญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561360
330การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายชโลธร นวลทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561359
331ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลานางสาวสุพิชญ์ชญา พุฒคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561359
332การศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายกิตติทัต โววงศ์ดีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561359
333ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวของหาดจอมทอง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมานายวิชาญ สำราญรัมย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561359
334การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาพะยอมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังนางสาวพิทยารัตน์ ขาวดีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562359
335การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลานางสาวสุรัสวดี พรมประกอบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561358
336การศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากร กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวขนิษฐา ขุนเทาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562358
337ศึกษาการโอนธุรกิจร้านทองไปเป็นนิติบุคคล เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐นางสาวสุพรรณี ไกรทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561357
338ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ บริษัท ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรังนางสาวอโณชา รองพลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562357
339ศึกษารูปแบบการตลาดบริการ กรณีศึกษา: บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมานางสาวภรณ์ทิพย์ โพธิ์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561356
340การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายชาคริต ไชยสัตยารักษ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562356