บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
381การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของโครงการพิเศษและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงพสชนัน นิเวศน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564341
382การบริการจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานัยน์ปพร โชตพันธศานต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563340
383การจัดการระบบการชำระเงินดิจิทัล ผ่านช่องทาง Quick Response ( QR Code )ที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างมีประสิทธิผล ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาศรินทร จันทร์พวกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563339
384ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกรรณิกา พูนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561339
385ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังนางสาวขนิษฐา สิทธิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562339
386ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายธนายุทธ เพชรวโรทัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561338
387ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของนักบัญชี กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานตรวจสอบบัญชีนางนพมาศ คำภาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562338
388ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖นางสุพัตรา เหมือนมีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562338
389แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวรัตนา เกิดอ้ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562337
390ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เอส ซี บี อีซี่โมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดเชียงรายนางสาวกรฐิตา ยศหนักวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561336
391ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวยุวดี  พรมเขตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561336
392ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านตัดผมชายในพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังนายอรรถวุฒิ รองเดชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562336
393อิทธิพลของความคาดหวังรางวัลตามผลการปฏิบัติงานต่อแรงจูงใจในการทำงานนางสาวภิญรดา นุ่นขาววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561335
394การจัดการการลดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกด้วยระบบเทคโนโลยี GPSน.ส.วันวิสาข์ พิทักษ์สกุลถาวรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563335
395การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนางสาวมาทินี ขุนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563335
396ความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ที่มีต่อร้านไม้ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่นางสาวประถมาภรณ์ เวียงนาควิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562334
397เพื่อศึกษาความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวภัทราวรรณ อินทวงศ์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561334
398ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวภัทรานิษฐ์ ปิตินันท์พงศ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563334
399การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวัฒธิชัย   ศรีกลับวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561334
400สถานการณ์ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนอันมีผลต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากนางสาวสุภาภรณ์ ตะวันใกล้รุ่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562334