บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
501การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวราชาวลี รุ่งโรจน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561544
502ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น FOOD PANDA ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนางสาวรื่นฤดี ภวัคธานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563201
503ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน TPI PL จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวรุจิรัตน์ วิโรจน์ศิริชัยวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561375
504ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุงนางสาวรุ่งกานต์ เรืองยศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562395
505การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรนางสาวรุ่งทิพย์ ไหลรัตนกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611128
506ศึกษาคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงกรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเขตวัดเลียบ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวรุ่งนภา มณีฉายกระจ่างวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561707
507ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน สังกัดธนาคาร ออมสิน ภาค18นางสาวรุ่งฟ้า จันทรแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563229
508พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่กำหนดพลังงานแคลลอรี่ในการลดน้ำหนักที่มี ประสิทธิภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสิทธิผลนางสาวรุ้งพรรณ ไทยเขียววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561333
509พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารสำเร็จรูป เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลลิตา เหมือนคิดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561486
510ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีการประปานครหลวงนางสาวลักษณ์มนล์ สุวรรณแสนวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611384
511ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของประชากรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวลัดดาวัลย์  หนูแทนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561282
512ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนางสาวลาวัลย์ สุยะตะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561323
513ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวลิปดา  สรรพนิลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561478
514ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลีชาวาตี บินมาหามะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561280
515ทัศนคติของพนักงานและการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือโปลิโฟม จำกัด ที่มีผลต่อนโยบายผู้บริหารบริษัทโปลิโฟม กรุ๊ปนางสาววงศ์มะณี คำนนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562230
516ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกชม Netflix ของกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาววนิชา แสไพศาลวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562828
517องค์ประกอบความสุขในการทำงานนางสาววนิดา ใบกาเด็มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561336
518ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแก้วโปรด ของประชากรในเขต อำเภอระโนด จังหวัดสงขลานางสาววนิตา นิจพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563219
519ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านอำนาจเซอร์วิสนางสาววรดา คันธฬิกาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563256
520การศึกษารูปแบบการตลาดบริการของร้านกาแฟในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีนางสาววรรณนภา ติระกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562238