บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความจงรักภักดีของผู้รับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหาดใหญ่นางทิพพ์รดา จาริวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563107
102คุณภาพการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐิติมา ทิพย์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563125
103ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์กับการสั่งซื้อซ้ำอาหารออนไลน์ฟู๊ดแพนด้าของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวทักษิณา สิทธิผลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563140
104ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการร้าน Styleyou Sticker Lineนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563127
105ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานางสาวอนุสรา หลีหาดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563142
106พฤติกรรมการซื้อและการรับรู้ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย(NPA) ของลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่นางสาวจรีรัตน์ หิรัญพันธุ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563128
107ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นางสาวกัญจนพร รักไชยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563122
108ทัศนะคติที่มี่ต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563132
109ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563143
110การเปิดรับต่อการตัดสินใจซื้ออาหารต่างวัฒนธรรม-กรณีศึกษาของการซื้อพริกแกงใต้ของชาวจังหวัดตากนายชาครีย์ กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563119
111พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชากรในอำเภอบ้านตากก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19และหลังการเกิดวิกฤติโควิด-19นายฉัตรี กันพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563220
112อิทธิพลความรู้ความจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความสำเร็จในงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563116
113พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวจิตราภรณ์ หมวกพิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563136
114ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนายศุภชัย พลวิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563123
115การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงของบริษัท ช รุ่งเรือง 149 จำกัดศิริพร หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563110
116พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ั่นปรารัณดา มูสาลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช256388
117ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชอรฤทัย ภักดีชนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช256391
118คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่าบวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐนรี ทองบางวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563119
119ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาทีคาร์แคร์ จังหวัดอำนาจเจริญบัลลังค์ รากทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา256395
120ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายไพบูลย์ เกียรติบันลือวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563107