บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกการจัดการ

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การเปรียบเทียบระบบการบริจาคในรูปแบบกระดาษกับ E-Donation เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนายมานัส ตัญญาภักดิ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562459
42การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตชลบุรีและระยอง กรณีศึกษาบริษัท หทัยจิตร ทรานสปอร์ต จำกัดนายประภากร สุขเจริญวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621118
43ความคาดหวังต่อแรงจูงใจในการทำงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561850
44ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัดนางสาวกรวิภา ทะจีนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561474
45ความตั้งใจใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของบริษัทเอกชนนายนิเฮง จันทร์วิเศษวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562370
46ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1ทิพย์วรรณ จันทร์ตุ่นวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565324
47ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ขสมก. กรณีศึกษา : จุดรับส่งผู้โดยสารรถสาธารณะประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปณิธิ ดาเลิศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565190
48ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่งของสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวดุษฎี ชาติไทยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562417
49ความพึงพอใจของลูกค้าประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ลูกค้าจากทุกช่องทางขาย สำนักงานใหญ่ดลปกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565163
50ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พรพรรณ รัตนดากุลวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565202
51ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวจันทร์ทิวา พรมรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562430
52ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๗นางสาวกรรณิกา พันเจาะจงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562395
53ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับความคาดหวังด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมชมรม(ผู้สูงอายุ) วัยสดใส ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพญา สื่อยรรยงศิริวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562556
54ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเนตรนภา ทะสาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563430
55ความสามารถในการบริหารเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา บุคลากรของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพีรวิชญ์ ครุฑธาวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565216
56คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าบริษัท เอเอ็มเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานครนางสาวสุธาทิพย์ พวงมณีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562514
57คุณภาพการให้บริการของศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาววีรวัลย์ ตันทิวากรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562427
58คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลพระรามเก้านางสาวอุมาพร อุทัยชัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561534
59คุณภาพชีวิตการทำงานส่งผลกระทบในทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการธุรการส่วนกลาง สำนักงานอัยการสูงสุดนางสาวอิสรีย์ จิรพัสนิรุชาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566115
60คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่นางประภาพร สงครามวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563450