บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกการจัดการ

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตชลบุรีและระยอง กรณีศึกษาบริษัท หทัยจิตร ทรานสปอร์ต จำกัดนายประภากร สุขเจริญวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621074
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประชุม ในระบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพศราวุฒิ มิลินทวิจิตรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565112
3ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนายทวีศักดิ์ ฉิมแก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611145
4แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีศึกษา : ส่วนกลางและกองงานวิทยาเขตบางนาเกวลิน เวชวิสัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565124
5ความพึงพอใจของลูกค้าประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ลูกค้าจากทุกช่องทางขาย สำนักงานใหญ่ดลปกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565132
6ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดราชบุรีจามิกร พรมจันทาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565142
7ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพชรพล พรหมมาสวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565144
8ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านราคาเดียวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครวุฒิชัย สารยศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565145
9การสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแสงจันทร์ หวานอารมย์วิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565147
10แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลางณัฐพล สุวรรณเทศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565158
11ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานจากบ้าน (WFH) ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราธนภัทร พิมพ์พรรณชาติวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565158
12ปัจจัยแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของประชากร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครศุภกานต์ บัวทองคำวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565159
13ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาโท โครงการภาคพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวหมาก กรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวจาฏพัจน์ โตพันธ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256616
14ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พรพรรณ รัตนดากุลวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565166
15แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3สิรดนัย บุญรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565167
16ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ขสมก. กรณีศึกษา : จุดรับส่งผู้โดยสารรถสาธารณะประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปณิธิ ดาเลิศวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565169
17ความสามารถในการบริหารเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา บุคลากรของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพีรวิชญ์ ครุฑธาวิชาเอกการจัดการY-MBA (หัวหมาก)2565171
18ทัศนคติที่ข้าราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการทำงานในระบบราชการพิมลมาศ คำย้อยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565172
19ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครนพกานต์ ชัยมาลาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565181
20คุณภาพชีวิตการทำงานส่งผลกระทบในทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการธุรการส่วนกลาง สำนักงานอัยการสูงสุดนางสาวอิสรีย์ จิรพัสนิรุชาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256619