บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกการจัดการ

Perpage:
Displaying 81-100 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81บรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานประจำสำนักงาน บริษัทกันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุวรรณี ศรีลาวงษ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562457
82ทัศนคติ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิคนางสาวอรวรรยา พันธุลาภวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562523
83ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการของโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอริสา ศิริสุขวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561360
84คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตสินค้านวัตกรรมเคมีก่อสร้างในประเทศไทยนางสาวอารยา คำบุญวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256652
85คุณภาพชีวิตการทำงานส่งผลกระทบในทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการธุรการส่วนกลาง สำนักงานอัยการสูงสุดนางสาวอิสรีย์ จิรพัสนิรุชาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256661
86คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลพระรามเก้านางสาวอุมาพร อุทัยชัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561511
87ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเนตรนภา ทะสาวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563423
88ทัศนคติของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทย ในเขตคลองเตยนายกองพล ช้างน้อยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562334
89การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายชาคริต ไชยสัตยารักษ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562378
90ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัดนายณรงค์พันธ์ หาญอุทัยรัศมีวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561479
91ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน Generation-y ในองค์การเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนายณัชชา ฆ้องฤกษ์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561506
92การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีนายณัฐกานต์ ไววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562387
93ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนส REAL GYM รามคำแหง กรุงเทพมหานครนายณัฐพงศ์ ทิพย์เสถียรวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562475
94แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยของสระว่ายน้ำกรณีศึกษา สระว่ายน้ำสโมสรหมู่บ้าน โฮมเพลส (รามคำแหง ๑๔๐)นายทรงวุฒิ เทียนทองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562491
95ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนายทวีศักดิ์ ฉิมแก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611172
96ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายธัชธรรม์ สนิธวรรณะวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563406
97อิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครนายธิติกร ศรีทองอุทัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562475
98ความตั้งใจใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ของบริษัทเอกชนนายนิเฮง จันทร์วิเศษวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562355
99การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตชลบุรีและระยอง กรณีศึกษาบริษัท หทัยจิตร ทรานสปอร์ต จำกัดนายประภากร สุขเจริญวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621094
100ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับความคาดหวังด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมชมรม(ผู้สูงอายุ) วัยสดใส ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพญา สื่อยรรยงศิริวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562543