บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกการบัญชี

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การนำเทคโนโลยี E-Payment มาใช้ในการตรวจสอบภาษียุคดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวจารุณี มณีศรีวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611159
2การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรนางสาวรุ่งทิพย์ ไหลรัตนกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561818
3การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชุติมา นาคงามวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561571
4การหลบหลีกภาษีอากร เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของบริษัทจำกัดในรูปแบบธุรกิจ SMEs ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนางนิชาภัทร ภูมั่นวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561635
5ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561898
6ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีและความสำเร็จในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งแก้ววิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561540
7ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนางสางลัดดาวรรณ เฉิดวาสนาวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561447
8คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวจันทนีย์ จันทนานนท์วิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611118
9ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีการประปานครหลวงนางสาวลักษณ์มนล์ สุวรรณแสนวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611157
10ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจีทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนายศุภกฤษ บุญจันทร์วิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561813
11ประสิทธิภาพของผู้ทำบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุค ๔.๐ ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุภาริตา แต้มมาลาวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561414
12ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุวิมล ตรีคงธรรมกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611104
13ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสุจิตรา โต๊ะเถื่อนวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561678
14ปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดารัตน์ ประสงค์สุดวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561418
15ปัจจัยที่มีผผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวนุษบา โปร่งกลางวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561616
16ปัญหาและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครนางสาวจรรยา กาญประชุมวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561371
17ผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางนางสาวณัฐกานต์ เกื้อทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561373
18ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวหาซูรี โตะตาหยงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561510
19ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มกิจการโรงพยาบาลนางสาวพวงบุปผา หนูรักวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561402
20ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๕ เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้าที่มีต่อผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุภิสรา สมแสงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561439