บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกบริหารธุรกิจ

Perpage:
Displaying 61-80 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อสร้างความแตกต่างในกิจกรรมทางการตลาด ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชภคมน เปาวรางค์กูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563240
62การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารพาณิชย์นางสาวสุวลักษณ์ มาศคีรีวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563291
63การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ 4G เครือข่าย AIS ในเขตจังหวัดขอนแก่นนายชิตพล โปยขุนทดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562605
64การบริหารสวัสดิการบ้านพักอาศัยประเภทอาคารสำหรับข้าราชการชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ที่มีประสิทธิภาพต่อการเข้าอาศัยที่มีประสิทธิผลของข้าราชการกองทัพอากาศ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมาพ.อ.ท.(ญ)ทัณฑิกา เมืองมาน้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561333
65การบริหารสินเชื่อเพื่อลดปัญหาหนี้ค้างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลกนางสาวอรพรรณ คงแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563430
66การปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม เฉพาะการให้บริการจุดตู้แดง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีร.ต.อ.ธนิต พวงเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563268
67การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงของบริษัท ช รุ่งเรือง 149 จำกัดศิริพร หน่อแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563279
68การพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวธิดาภรณ์ ผิวล้วนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563320
69การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลานางสาวสุรัสวดี พรมประกอบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561386
70การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมชลประทานนายถามพัฒน์ บุตรทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563322
71การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรศาลยุติธรรมนางสาวนิพรรณพร กางชาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562354
72การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เครื่องมือ KM และ E-Learning ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา พนักงานบริษัท เอไอเอส ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้า ในเขตภาคเหนือชัญญาพัทธ์ พันธุ์พิสุทธิ์ชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563253
73การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563245
74การพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสนางสาวฐิตานันท์ ศิริสุริยภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561593
75การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวฐิตานันท์ มาลาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562331
76การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด ๕ ที่ ๔ วัดนายธีรพล ไชยณรงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561282
77การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลานางจันทิรา สุขศิวานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561397
78การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงนางเสาวภารัชต์ ชูเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562301
79การมีส่วนร่วมและความผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนางสาวทิพวิมล  อ้นจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561307
80การยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ KRUNGTHAI NEXT ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมานางสาวศิริวรรณ ขุนประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561564