บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar

วิชาเอกบริหารธุรกิจ

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5วิลาวรรณ อันชำนาญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563298
42ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวิทวัส กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563217
43ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ จังหวัดนครราชสีมาวาสนา หอมกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563230
44การเปรัีบเทียบคุณภาพการบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางบุญชัย กับโรงโม่หินในเขตจังหวัดลำปางวราภัสร์ โพธารตนพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563333
45ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนกรีตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดอำนาจเจริญวรัดดา ชัยอมฤตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563231
46ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 53 Farm cafe’ ของผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหารวรฤทัย ฉวีรักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563245
47ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ช่วยการพยาบาลวรพล สุขสมบัติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563219
48ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 8วธู สอนสังข์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563209
49ศึกษารูปแบบแรงจููงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563200
50ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่ม Gen Y ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รพีพัฒน์ สิงห์แก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563231
51การปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม เฉพาะการให้บริการจุดตู้แดง ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีร.ต.อ.ธนิต พวงเพชรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563268
52ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถบนถนนศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร.ต.ท.เศรษฐกาญจน์ ทิพโอสถวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561753
53ภาระหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.ต.กษิเดศ ทับทิมหินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563629
54ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานียุพา พรมภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563250
55ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ ในจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาวรรณ โกมุทพงศธรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563285
56การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดวิกฤตการณืการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)มนต์ณัฐ จุฬาโคตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563320
57สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแปรรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและลำพูนภัทรวรรธน์ บิลังโหลดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563294
58การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563299
59พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภวิษย์พร ศรีลารักษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563238
60การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อสร้างความแตกต่างในกิจกรรมทางการตลาด ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชภคมน เปาวรางค์กูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563240