ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนางสาวกรรณิกา พูนศรี
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit369