ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของเทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของเทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวสิริมา   เกื้อมา
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit274