ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวปุณนัฎฐา  ด้วงกูล
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit278