ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวอลิสา  แหละบัง
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit400