ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งนางสาวพณิชา  อรุณโชติ
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312