ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสิน

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เลือกใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ทางการเงินของธนาคารออมสิน
ชื่อผู้แต่งนางสาวณัฏฐาภรณ์  นุราช
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit282