ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ในร้านวัสดุก่อสร้าง เขตจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ในร้านวัสดุก่อสร้าง เขตจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งนางสาวพรกนก ชูเศษ
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit430