คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินเชียงใหม่

ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งนายกิตติคุณ วงศ์ไชยวณิชย์
สาขาวิชาวิชาเอกบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit365