บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัดน.ส.วิสุทธิตา สอนไววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563203
182การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถโดยสารของประชากรในเขตสาทรนฤชา ทองรองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564339
183การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนครราชสีมาน.ส.พิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563275
184การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ในจังหวัดอำนาจเจริญชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563177
185การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุโขทัยนางสาวนพรัตน์ สอนง่ายวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563168
186การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า OTOP ผ้าไหมปักธงชัยของประชากร จังหวัดนครราชสีมานายเสน่ห์ ซุยโพธิ์น้อยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561720
187การศึกษาปัญหาด้านการวางแผนการผลิตของโรงงานยางแผ่นรมควันยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิตยา ไกรนราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563200
188การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรนางสาวรุ่งทิพย์ ไหลรัตนกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561812
189การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงธัณเทพ จารุธรรมรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564284
190การศึกษาพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตามือสองของผู้บริโภคนางสาวประภัสรา ปานแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563223
191การศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสงขลานางสาววิมลพรรณ แซ่ลิ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563162
192การศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครธัญรักษ์ สีสมุทรวิชาเอกการเงินและการธนาคารY-MBA (หัวหมาก)256547
193การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนางสาวมาทินี ขุนศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563280
194การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมโชค เกษรบัววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563183
195การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19สุภารัตน์ ณัฐคุณานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563187
196การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19พิชชานันท์ ภมรานนท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563209
197การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชุติมา นาคงามวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561563
198การศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท บีซี คอนเนคชั่น จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวจรรยา กองสุกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561338
199การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ฮาราชู ประเทศไทย จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีนายสุขสำราญ ศรีเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561366
200การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้หลังดำเนินโครงการของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วนางสาววราภรณ์ ไขกลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562285