บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวธิดารัตน์ อนันตเสรีวิทยาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561313
202พฤติกรรมการซื้อพวงหรีดดอกไม้ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรวรรณ  พรหมศรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561351
203พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสด Facebook Live ของผู้บริโภค อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยนางสาวอำภา คมสันต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562479
204พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ GI สังคโลกสุโขทัย ของผู้บริโภคชาวไทยนางสาวสมหมาย จิตรบรรจงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562404
205พฤติกรรมกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่ ของคนในจังหวัดตรังนายชัยวัฒน์ เสนีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562230
206พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.วิชุลดา อาจหาญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563193
207ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๕ เรื่อง รายได้จากสัญญากับลูกค้าที่มีต่อผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุภิสรา สมแสงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561471
208ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่องสัญญาเช่ามาปฏิบัติใช้ต่อกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะนางสาววิกานดา หมั่นเรียนวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562510
209ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจค้าปลีกภายในจังหวัดตากนายวริศ มีไชโยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563303
210ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นางสาวจีระวรรณ ชาวระนองวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561550
211ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนายศุภชัย พลวิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563209
212ผลกระทบของพนักงานธนาคารที่มีต่อความมั่นคงในการทำงานสู่ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking)นางสาวยลลดา โสมสูงเนินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562375
213ผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมานางสาวฐิติมน ทอนกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561372
214ผลกระทบของความพึงพอใจในการทำงานต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมานายขจรศักดิ์ เลิศบุญชูวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561303
215ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มกิจการโรงพยาบาลนางสาวพวงบุปผา หนูรักวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561438
216ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวหาซูรี โตะตาหยงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561564
217ผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางนางสาวณัฐกานต์ เกื้อทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561408
218ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น.ส.สุนิสา โคจีจุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563204
219ปัญหาและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครนางสาวจรรยา กาญประชุมวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561459
220ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสุชาดา จะราวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561638