บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241พฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ GI สังคโลกสุโขทัย ของผู้บริโภคชาวไทยนางสาวสมหมาย จิตรบรรจงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562403
242ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน (Mymo) กรณีศึกษาประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณรัตนโชติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562403
243การตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนเต้นและดนตรีของยุวชนในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุดปมา พันธ์สอาดวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562403
244ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่นางสาวเบญจวรรณ ธงชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562402
245ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำประปาที่เข้ารับบริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมนายสุเมธ อินทรหะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562402
246ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวฉันทนา ทับเงินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562401
247ความพึงพอใจต่อการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายนางสาวยุวดี ศรีวงค์วรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561401
248ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อซีอิ้วและซอสปรุงรสเกลือต่ำ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางอัจฉรา ขนหงษ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561401
249การบริหารจัดการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงณฐพงศ์ นิเวศน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564401
250การรับรู้โรคข้อเข่าเสื่อมในวัยทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลานางสาวกัญจน์ณิชา ทีปรักษพัญนิธิศวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561400
251แรงจูงใจในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวผ่องพรรณ  แผ้วพันธ์ชูวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561400
252ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง นางสาวทิพย์วดี  บรรลือพืชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561399
253พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสุดารัตน์  วงศ์เทียมใจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561399
254กลยุทธ์การให้บริการแบบองค์รวมของสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจักรพงศ์ เพ็ญเวียงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563398
255ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย 4G ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายซอและ มะลีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561398
256"ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงราย"นางสาวสุภัทรา ใจกล้าวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561397
257การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ฮาราชู ประเทศไทย จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีนายสุขสำราญ ศรีเพ็ญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561396
258ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจจ่ายเงินด้วยระบบการชำระรูปแบบออนไลน์แทนเงินสดในการใช้จ่ายของผู้บริโภควัยทำงานเขตกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ ยารัมย์วิชาเอกการตลาดY-MBA (หัวหมาก)2565395
259ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานแอพพลิเคชั่น PEA SMART PLUS ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวธัญชนก  ขาวปลอดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561394
260"ปัจจัยการตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน"นางสาวศศิธร ชนไธสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561393