บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281แนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หลาต้นโด ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวชาลินี แก้วรัตนะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561355
282ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงรายนางสาวชุณห์พิมาณ ทองธนณัฎฐภพวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561302
283ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Mobile banking ของธนาคารออมสิน (Mymo) กรณีศึกษาประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณรัตนโชติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562402
284การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชุติมา นาคงามวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561690
285ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำนางสาวชุธิมา อยู่สุขสุวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562224
286ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้สถาบันการเงินในการประกอบการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมานางสาวช่อฟ้า กาญจนวัฒนาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561290
287ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนางสาวฐานะมาศ นันทะเดชวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561347
288พฤติกรรมและความนิยมการบริโภคข้าวสังข์หยดของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวฐานิสา  เอี่ยมคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561504
289ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าร้านกาแฟ อเมซอล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐาริดา สมแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561309
290การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวฐิตานันท์ มาลาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562312
291การพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสนางสาวฐิตานันท์ ศิริสุริยภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561564
292ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวฐิติกานต์ ตาคำเที่ยงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562470
293ระบบการยื่นแบบและการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐นางสาวฐิติญาภรณ์ มาขุนทดวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561424
294ผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมานางสาวฐิติมน ทอนกระโทกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561372
295คุณภาพการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐิติมา ทิพย์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563222
296คุณภาพการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนส ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวฐิติมา ทิพย์ทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563210
297พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น เอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสตูลนางสาวฐิรญาดา สุวรรณโณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561564
298ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมแอร์รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวณฐกานต์ วาณิชธนากุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561638
299ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดตรังนางสาวณดาบงกช เดชพิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562253
300แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการแม็กซ์แวลู ซูปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณภัค สงวนรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563285