บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
381การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางสละโสด” ของรัฐบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจินทภา หลวงประสารวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563272
382การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาไม้ยางพาราของธุรกิจไม้ยางแปรรูปในภาคใต้นางสาวศิริวรรณ วิทยสุจินต์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561273
383การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด ๕ ที่ ๔ วัดนายธีรพล ไชยณรงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561274
384ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเสาวรสร้าน GRAY 18 CAFE จังหวัดตรังนางสาวกรกนก ทองนอกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562274
385ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ของผู้ใช้ไฟฟ้า ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเหตุการณ์ COVID-19ณัฐวัตร วุฒิสันติกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563274
386ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดหนึ่งตัน ของประชากรในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอนาวิน  หัสภาควิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561274
387ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดสงขลา ในการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)นางสาวจุไรรัตน์ สรีสุวรรโณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561274
388ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลีชาวาตี บินมาหามะวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561275
389พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวกฤษณา ศรีเกษมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562275
390ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้ คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุก แบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชน.ส.วิภาวดี ธรรมนพรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563275
391ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการรถสองแถวเส้นทางสุไหงโก-ลก-แว้ง ของสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัดนางสาวศาลิกัน แซ่ตันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563276
392ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จาก ไม้ยางพาราของผู้บริโภค ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายนนทวัชร เจริญทรัพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561276
393พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าพักโรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่นางสาวสุชญา อมรกลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562276
394นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)นางสาวทัศนีย์ คลองมีคุณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562276
395การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารพาณิชย์นางสาวสุวลักษณ์ มาศคีรีวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563276
396แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัดนางสาวพัทธนันท์ วงศ์อินทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562277
397การจัดการห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญนางสาวอรวรรณ กากแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563277
398ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ ในจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาวรรณ โกมุทพงศธรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563277
399สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแปรรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและลำพูนภัทรวรรธน์ บิลังโหลดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563278
400ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดภัยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดตรังนางสาวชัญญานุช เพ็งชิตวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562279