บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
481ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับ ประจำศาล จังหวัดเกาะสมุยนางนิภา ปิ่นทองพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561320
482ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของผู้ช่วยพนักงานธุรการ กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดสงขลานางชลธิชา ปิยวาจานุสรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563321
483การศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของเกษตรผู้ปลูกลำไย กรณีศึกษา เกษตรกร บ้านยางฮอม หมู่ ๘ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายนางสาววันทนีย์ กาบกรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561321
484การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนางสาวรวีกานต์ ทนงค์รบวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562321
485ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีสิทธิ ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวกลยา เจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562321
486ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวพิชชาพร ลิ้มรสเจริญวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562321
487ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ด้านงานการเงินและบัญชีด่านศุลกากร ในสังกัดสำนักงานศุลกากร(ภาคที่ 1-4) กรมศุลกากรนางสาวอรพรรณ พงญาติวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563322
488ศึกษารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัดชาริณี บิลหีมวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563322
489ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวปุณนัฎฐา  ด้วงกูลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561322
490ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ของนักท่องเที่ยว ชาวไทยเจษฎา ประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563322
491การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเออร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)นายพนิชไชย บุญจริงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ2563323
492ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ของประชากรวัยทำงานในอำเภอเมืองตรังนางสาวสุกานดา สิทธิชัยวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562323
493ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดอินสตา- แกรมไลฟ์ (INSTAGRAM LIVE) ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นนายศรัณยู ชินสนธิกุลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562324
494พฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ ๔ ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหาดใหญ่นางสาวจิตพิสุทธิ์ จันทร์มณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561324
495ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการร้านค้าภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนางสาวสุปรียา ณภัรปภากรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย2561324
496แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการแม็กซ์แวลู ซูปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณภัค สงวนรัตน์วิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563324
497การสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติต่อการบริโภคเบเกอรี่เพื่อการพัฒนาร้านเบเกอรี่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตากนายพิทวัส อิ่มใจวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562324
498ความพึงพอใจของผู้ถือกรมธรรม์ที่มีต่อการให้บริการของตัวแทนขาย ในสำนักงานอลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรีนางสาวธิดาวรรณ ศรีบัวลาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562325
499การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้หลังดำเนินโครงการของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วนางสาววราภรณ์ ไขกลวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี2562326
500ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยน้ำว้าตากแห้งของผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดตรังนายศักราช ทองนอกวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562326