บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายกิจกรเกียรติ ทองแดงวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561659
42แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษา ธนาคารเอกชนไทยอรรถพงษ์ หาแก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566152
43ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการทางการเงินแบบออนไลน์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวสุวิมล ทองโคตรวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561463
44ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวณัฐกานต์ อ่อนพันธ์วิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561427
45ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกมลชนก เหลืองอุทัยวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561649
46สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานครนายภูมิ โกศลศิริสุขกุลวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561444
47พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครนางสาวเบญญาภา สุขนึกวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561840
48ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคนางสาวจิราพร เหง้าดาวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611499
49ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุภานันท์ สัณห์สุรัติกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561408
50ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของ บริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (otteri wash and dry) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่าที่ร.ต.หญิงลออรัตน์ สุขสุแพทย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611441
51ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนายประวีณ ปาติยเสวีวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561401
52ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวกิตติมา เวชมงคลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561654
53ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันความงามตรัยญาโรงพยาบาลปิยะเวทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวพรรณราย ฮมภิรมย์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561449
54ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวอัญชลี จักกุรัตน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561434
55อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ของวัยรุ่นผู้หญิงนางสาววิจิตรา ดีจันดาวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
56ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน)นางสาวกาญจนา เชียรเดชวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561560
57ปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตรกรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีนางสาวธิดารัตน์ รัตนกำเนิดวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561443
58การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling House Insurance) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวราชาวลี รุ่งโรจน์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561548
59ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวกฤตพร เมฆแมนวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611040
60เพื่อศึกษาความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวภัทราวรรณ อินทวงศ์วิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561360