บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563259
102การพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านร่อนพัฒนา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสนางสาวฐิตานันท์ ศิริสุริยภักดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561609
103การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวฐิตานันท์ มาลาคำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น2562344
104การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดนางสาวศิริพร สิมโรงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562563
105การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด ๕ ที่ ๔ วัดนายธีรพล ไชยณรงค์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561289
106การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพนากรน้ำ: ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลานางจันทิรา สุขศิวานันท์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561412
107การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงนางเสาวภารัชต์ ชูเจริญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562311
108การมีส่วนร่วมและความผูกพันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนางสาวทิพวิมล  อ้นจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561318
109การยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ KRUNGTHAI NEXT ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมานางสาวศิริวรรณ ขุนประเสริฐวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561578
110การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ Application A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรังนางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562361
111การยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวอัสย์นาภัสร์ สุวรรณโณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561341
112การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้ใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563339
113การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Internet Banking กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภนิดา พุฒศรีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563281
114การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ภัคกมล ใจมาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2563314
115การยอมรับและทัศนคติในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวโสภา ห้วยหงษ์ทองวิชาเอกการเงินและการธนาคารกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
116การยอมรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุงนายอภิมุข อินทรวงศ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง2562264
117การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เค พลัส (K PLUS) ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวพีรฎา สุดแสวงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2561366
118การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร ส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์แก้ววิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566115
119การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นายเอกลักษณ์ กองจันทร์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562371
120การรับรู้คุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภค จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตรวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563236