บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ปัจจัยที่มีผผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวนุษบา โปร่งกลางวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561742
122ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีนางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561457
123ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวสุวิมล ตรีคงธรรมกุลวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611310
124ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่นายภาคภูมิ กองขุนชาญวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561494
125ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611066
126พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสนายสราวุฒิ สามานุงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา25611081
127ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจีทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครนายศุภกฤษ บุญจันทร์วิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611107
128พฤติกรรมการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ ๔ ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอหาดใหญ่นางสาวจิตพิสุทธิ์ จันทร์มณีวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561332
129ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มกิจการโรงพยาบาลนางสาวพวงบุปผา หนูรักวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561481
130ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค (facebook) ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวอมีนาฮ์ หมาดสาวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561743
131ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวหาซูรี โตะตาหยงวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561650
132ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จาก ไม้ยางพาราของผู้บริโภค ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายนนทวัชร เจริญทรัพย์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561295
133ศึกษาการโอนธุรกิจร้านทองไปเป็นนิติบุคคล เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ในเขตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐นางสาวสุพรรณี ไกรทองวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561395
134ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561446
135ระบบการยื่นแบบและการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐นางสาวฐิติญาภรณ์ มาขุนทดวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561477
136แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขต จังหวัดนราธิวาสนายอัทธ์ คงแสงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561409
137การนำเทคโนโลยี E-Payment มาใช้ในการตรวจสอบภาษียุคดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานครนางสาวจารุณี มณีศรีวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611505
138ปัจจัยคุณภาพบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาว ในจังหวัดสงขลานางสาวกชณัช พวงแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561318
139การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางสาวชุติมา นาคงามวิชาเอกการบัญชีกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561815
140การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายชโลธร นวลทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561404