บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ

Google Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ภาวะความเครียดที่เกิดจากการทำงานแบบ On-line และแบบ On-site ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนวกานต์ ตลับทองวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565306
142ภาระหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาร.ต.กษิเดศ ทับทิมหินวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา2563625
143ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านยางรถยนต์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิศรุต ช่วยเอื้อวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2563202
144ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในการซื้อไอโฟนของคนกรุงเทพมหานครนางสาวบุศรินทร์ พิศมัยวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562340
145ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเรวัฒน์  วิวัฒน์ปฏิภาณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561569
146ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวรัชนาพร อ่อนมั่งวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561471
147ภาพลักษณ์ตามทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชานายภัทรพล คำคงวิชาเอกการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563323
148ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านรักไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม Generation Yนางสาวเรณู วงศ์คำวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่2562238
149พฤติกรรมในการใช้ mobile banking ธนาคารออมสิน ในการทำธุรกรรมทางการเงินของ ผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวปุณยาพร ยางทองวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561295
150พฤติกรรมและแรงจูงใจในการออมของคนวัยทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายจักรพงศ์ บริรักษ์กิจดำรงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563386
151พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้า ของลูกค้าในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยนางสาวกฤติกานต์ เอมอยู่วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2562345
152พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดจำตราสินค้าผ่านโฆษณาในสื่อโซเซียลมีเดียกลุ่มวีดีโอออนไลน์ กรณีศึกษา : ผู้บริโภคที่รับชมรีวิวเครื่องสำอางนางสาวกิตติ์รวี ธนะรัตน์นิธิกุลวิชาเอกการตลาดกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561633
153พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตแบบสังคมไร้เงินสดของพนักงานบริษัท ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางชนิลทร ชูรัตน์วิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561641
154พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ของผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนางสาวสุพรรษา แก้วใสวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย2563199
155พฤติกรรมและความนิยมการบริโภคข้าวสังข์หยดของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวฐานิสา  เอี่ยมคงวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช2561535
156พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น เอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสตูลนางสาวฐิรญาดา สุวรรณโณวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561594
157พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครื่องจักรกลหนักเกี่ยวกับการเกษตรเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานายมุสตอฝา อาลีดีมันวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561441
158พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Foodpanda สั่งอาหารในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตรังนางสาวศุภรศรี แสงแก้ววิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2563178
159พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเนื้อไก่ เขตจังหวัดสงขลานางสาวเจนจิรา ขวัญอ่อนวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561515
160พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารสำเร็จรูป เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานางสาวลลิตา เหมือนคิดวิชาเอกบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา2561487